Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelig del.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtryk­kelig aftale herom imellem parterne.


1. Tilbud og aftale.

1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudets dato at regne, med mindre an­det er skriftligt aftalt.

1.2. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, lay-out, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordre­bekræftelse af en modtagen bestilling.


2. Pris.

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræf­telse gældende niveau for lønninger, materiale­priser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Såfremt der under tiden frem til leve-rancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, i materialepriser, eller i øvrige om­kostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.2. Såfremt der under tiden frem til leveran­cens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, i materialepriser eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, som påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt eller mangelfuldt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens ind­gåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens adresse.

2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejen­dom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6. Miljøbidrag beregnes udfra følgende model: 1,5% af fakturabeløbet, minimum kr. 25,00 og maksimum kr. 200,00.


3. Levering.

3.1. Med de i 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid, er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Hvis forsinkelse med levering skyldes enten nogen af de i punkt 8.1-2. nævnte om­stændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det om­fang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

3.3. Leveringsstedet er leverandørens til hver tid valgte produktionssted bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. 2.4, og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. 2.42, at tegne ønsket transportforsikring.

3.4. Emballering og antal vælges mest hen­sigtsmæssigt under hensyntagen til varens stør­relse og beskaffenhed, såfremt der ikke er gjort udtrykkeligt opmærksom på emballering og pak­kemåde fra bestilleren.


4. Betaling.

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.

4.2. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

4.3. Såfremt betaling ikke sker i henhold til af­talte betalingsbetingelser, påløber rente 1,5% pr. påbegyndt måned.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduk­tions- og trykmedia, værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj, er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.


6. Forsinkelse.

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


7. Mangler.

7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Af hensyn til rationel produktion er Pekema A/S berettiget til ved oplag indtil 25.000 eksemplarer at levere og debitere 15% over eller under det bestilte antal, ved oplag indtil 100.000 eksemplarer 10% og ved oplag derudover 5% uden ændring af enhedsprisen. Indgår der i bestillingen specielt bestilt papir etc., kan oven­stående procentsatser fraviges.

7.4. Viser leverancen sig at være mangel­fuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre mangelen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir/repro eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


8. Ansvar.

8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller man­glen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, natur­katastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almin­delig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i 8.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand jfr. dog 8.4.

8.4. I tilfælde af, at et leveret produkt volder skade, er leverandøren kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, som ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, som em­balleres i / etiketteres med de leverede produk­ter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produk­ter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar for produkter leveret til bestilleren.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for trediemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af trediemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar over for tredjemand.

8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. original­er, materialer og lignende, som ikke er leverandø­rens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jfr. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for for­sikring af genstanden imod skade og undergang.


9. Underleverandører.

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


10. Periodiske skrifter.

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvar­talsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


11. Persondata - GDPR.

Bestilleren (Kunden) indestår for, at oplysnings-pligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materi-ale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.


12. Andet.
I det omfang ikke andet fremgår af nærværende salgs- og leveringbetingelser, finder Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb anvendelse.


Maj 2018, Pekema A/S