Handelsbetingelser

Anvendelse

Vilkårene er gældende for alle Pekema’s produkter inden for etiketter, printere, mm. som handles i webshoppen. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem ordregiver og Pekema. Webshoppen er forbeholdt BtB handel.


Tilbud og kontrakter

En aftale mellem Pekema og ordregiver er kun gyldig, hvis den skriftligt er bekræftet af Pekema. Der tages forbehold for trykfejl ved oplysninger omkring priser i form af en prisliste, brochure eller hjemmeside.


Levering

Leveringstiden er omtrentlig og delleverancer kan finde sted. Ejendomsretten til det leverede overgår til ordregiver ved fuld betaling. Ved nægtelse af modtagelse af produkter på en bestilt leverance uden Pekema ’s accept vil afholdte udgifter hermed blive debiteret ordregiver. Kunden er forpligtet til at tjekke produkterne for eventuelle fejl og mangler inden 8 dage. Derefter anses produktet for værende accepteret. Ved Pekema ’s accept kan produktet returneres, men skal returneres i oprindelig emballage. Returneringsomkostningerne afholdes af ordregiver.


Garanti

Pekema ’s produkter følger markedsføringslovens garantibestemmelser. Såfremt et produkt er fejlbehæftet, vil Pekema reparere eller ombytte det inden for rimelig tid. Al rimelig omhu og alle rimelige tidsmæssige bestræbelser vil blive gjort for at løse problemerne. Pekema ’s garanti og ansvar omfatter ikke:

  • Skader, der skyldes forkert brug.
  • Skader forvoldt af anden part eller andre ydre omstændigheder.
  • Såfremt produktets egnethed ikke anvendes til produktets bestemte formål.
  • Eventuelle fejlinstrukser, som kunden har givet Pekema, og som Pekema derfor ikke har kunnet udføre korrekt.
  • Specialfremstillinger, hvor ordregiver har udarbejdet kravspecifikationerne, og Pekema har leveret præcis som bestilt og skriftlig godkendt, upåagtet at der efterfølgende kan fremkomme eller opstå en fejl, der kan tilbageføres til deres udformning og i henhold til deres kravspecifikation.


Ansvar

Pekema er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for ordregiver for fejl ved produktet, dog med de begrænsninger som følger nedenfor.
Pekema påtager sig ikke ansvaret for:

  • Indirekte tab i form af drifts-, tids- eller avancetab.
  • Tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing.
  • Tab som kunne have været undgået ved rimelige foranstaltninger fra ordregivers side.
  • Alle elementer, som er undtaget fra garanti eller på grund af force majeure.
  • Variationer i farve, form, vægt, størrelse, tykkelse, materialer og andre specifikationer.


Erstatningskrav rejst i forbindelse med produktet kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til fakturabeløbet i den pågældende aftale.


Underleverandører

Pekema er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på Pekema ’s vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.


Pris og betalingsbetingelser

Faktura forfalder til betaling netto 14 dage fra fakturadato. Er betaling ikke indgået rettidigt, beregnes morarenter på 1,5% pr. måned samt et rykkergebyr på 100 kr. per gang. Eventuel viderefakturering til tredjepart er Pekema uvedkommende. Alle priser er eksklusiv moms, levering og miljøbidrag. Miljøbidrag andrager 1,5% af fakturabeløbet, min. kr. 25,00 og maks. kr. 200,00. Levering kr. 150,00


Force Majeure

Pekema er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes omstændigheder uden for selskabets rimelige kontrol og har ret til forlængelse af fristen for opfyldelse af levering af det aftalte. Disse omstændigheder kan f.eks. være strejke, problemer med leverandør, transport eller produktion, myndighedstiltag, naturkatastrofer og krig. Hvis det varer længere end to måneder, kan denne indgåede aftale opsiges af begge parter uden kompensation.

Afgørelse af tvister

Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration), som træffer endelig og bindende afgørelse i sagen.